4. apr, 2016

Lagtext

Rättskipningens självständighet
3 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol
ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en
rättsregel i ett särskilt fall. Ingen annan myndighet får heller bestämma hur
dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare. Lag (2010:1408).
4 § Rättskipningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än
vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen. Lag (2010:1408).
5 § Rättstvister mellan enskilda får inte utan stöd av lag avgöras av andra
myndigheter än domstolar. Lag (2010:1408).
https://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20110109.pdf